top of page

Tarieven Fysiotherapie niet-verzekerde behandelingen en de Betalingsvoorwaarden

Tarieven per 1 januari 2016

Diensten conform ZA-besluit  

LET OP:

Bovenstaande tarieven gelden voor behandelingen welke niet gedekt zijn door een Zorgverzekering.

Bovenstaande tarieven gelden niet wanneer met uw Zorgverzekeraar is afgesproken om aan de verzekerden, ook buiten een Aanvullende Verzekering, het contractueel afgesproken tarief te rekenen.   

Met alle Zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten.

Verzekerde zorg wordt door ons direct bij uw verzekeraar gedeclareerd (bij een restitutiepolis kunt u, op verzoek, de nota zelf ontvangen).

BETALINGSVOORWAARDEN

  1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij het afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.
  3. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, moet binnen veertien dagen na factuurdatum worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.
  4. Voor het sturen van een herinneringsnota wordt €12,50 voor de administratiekosten in rekening gebracht.
  5. Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  6. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van €40,-, alles exclusief omzetbelasting.
bottom of page